عنصری است قابل حذف که ا.ن فقط قابلیت حذف آن را دارد...

جستارهای بی ربطویرایش

  • حذف یارانه با رایانه
  • پرداخت یارانه با رایانه
  • اصفهان
  • قدیم مدیما