نوح یا پیامبر کشتیبان در اورال سال پیش به درجه آدمیرالی مفتخر میشه ولی به علت آنکه مردم آن زمان بلانسبت خیلی خر بودند و اصلا درک نمی کردند که فرق بین ملوان و آدمیرال چیه مجبور میشه برای اثبات حرفش یک کشتی بسازه که سرش اینجا بود و ته اش اونجا . چون کشتی سازیش مثل دریانوردیش آنچنان خوب نبود کشتی اش پس از ساختن در بیابانها برهوت به گل میشینه و اگر آن سیل کذایی نمی اومد نمی دونم چطور میتونست دریانوردیشو وسط بیابان ثابت کنه ولی خوب شانس آورد و پس از اون که همه ملتها سقط شدند و هیچ بنی بشر و بنی حیوانی بر روی زمین نموند ایشان با کمال مسرت به عنوان پدر دریانوردی وسط بیابان شناخته شد .