نانشنامه:من‌آموز

اذن دخول ناشنامه برای من و تو ( = احمق‌ها ) [۱]