مهندس مکاترونیک

حاصل ازدواج مهندس برق با مکانیک میشود مکاترونیک که همانند اکثر موجودات اینگونه مانند لیونگر (بچه شیر و تایگر) و جناب قا.. توان باربری و ادامه نسل ندارند

سایر وابستگان و منسوبینویرایش