مهندس معماری

مهندسین معمار اکثرا جنس ماده بوده و در جنگل های به نام دانشگاه با لوله پولیکا و خطکش تی مشخص و در حال نقاشی کردن قابل یافتن هستند عمده مهندسین معمار ماده توسط مهندسین عمران شکار می شوند.

تو معمار میکنی و من جنده پولی --- تفو بر تو ای عرب اهوازی تفو