مهندس عمران

گونه از مهندسین که ساکن مناطق محروم و کم شرایط است دسته بیابان گرد شان را مهندس راه یا نقشه برداری گویند که به ندرت به خانه شان مراجعه می کنند فقط برای غذا و جفت گیری هر از چندگاهی مراجعت می نمایند نوع اهلی مهندسین در دفاتر فنی یافت می شوند که معمولا با مهندسین معماری جفت گیری می کنند و نوع درنده و پرخاشگرشان در نهایت پیمانکار می شوند .این گونه خاص مهندسان اکثرا در دوران تحصیل دارای تعادل روحی و روانی نیست،در صورتی که در دانشگاه رفت و آمد می کنید احتیاط کنید که به درختهای محوطه برخورد نکنید یا حتی به درختها دست نزنید زیرا باعث فرو افتادن دهها دکترای عمران بیکار که بر روی درخت لانه درست کرده اند خواهید شد.

گروه بزرگی از این مهندسین بساز و بنداز خواهند شد