فلسفه عبارتست از خالی کردن اضافه انرژی فکری بشر که جز به درد ایجاد خودش کاربرد دیگری ندارد. فیلسوف کسی است که شغل خاصی ندارد.

زیررده‌ها

این رده تنها حاوی زیرردهٔ زیر است.

ر