رده:ارتباطات

ارتباطات از تماس مستقیم دو شیئ به وجود می آید. برای ارتباطات وزیر تعیین میشود.

این رده در حال حاضر حاوی هیچ صفحه یا پرونده‌ای نیست.