خشایار شاه پادشاهی بود با قد حدود 4 متر و سه وجب و سه چارک و وزنی معادل 300 من بخارایی . این پاردشاه که عادت داشت سیخ تو تنش فرو کنه و میخ از کله اش در بیاورد در سنه 2435677 قبل از نمیدونم چی چی پادشاه کل کشورای دنیا به جز یونان میشود . جنگهای متعددی با قشون روم , جوم , صنوم , خنوم , شنوم میکنه و توی همه جنگها میره یکی یه دونه مجسمه یادبود واسه سربازان تار و مار شده میسازه.