فرآیندی نئوبنیان که باعث ریختن تب به سوی هوا می شود . این فرآیند توسط بقراط الدین شمالغربی در حین مطالعه باکتریهای استوکلیوک کشف نشد لیکن به دلیل خدمات بی پایان او بعدها در دیدار ملکوم خان سلجوق المستر فرگوسن و هنگامی که ضعیفه ی وی دچار فرآیند داغ کردن از نوع غیر حشری(تب)شد و عبور این گله از شهری بس آباد و خوش آب و غذا منجر به فرآیند مذکور گشت به این نام خوانده شد.

جستارهای وابستهویرایش

کرمان