با عرض پوزش از خطای سیستم که به اشتباه شما را به این مسیر آورده باید عرض کنیم واژه آزادی موجود نیست


تلاش های بی نتیجه در تعریف آزادیویرایش

آزادی نام خیابانی است که بیشترین تعداد چراغ قرمز را در شهر تهران داراست.

آزادی سخنی است که بارها از ویکی پدیا شنیده می شود و ماست تازه و شیرین سخنی است که بارها از بقال محله.

میدانی است به سان شاخص روی نقشه تهران که تعداد زیادی، آن را به عنوان مرکز زمین تلقی می کنند و از طریق آن جهت یابی می نمایند. در تحقیقی از دانشگاه آکسفورد ایتالیا، مشخص شده است که کبوتر ها نیز از این طریق جهت یابی می کنند و گاهی که کبوترها در جنگ جهانی مسیر خود را گم می کرده اند، به میدان آزادی رفته و از آنجا به سمت مسیر اصلی رهسپار می گشته اند.

گویند که آخرالزمان روزی است که برج آزادی بر اثر قدمت فراوان، فروریزد و در آن روز مردم بسیاری هیچ گاه به خانه باز نگردند و در بعد چهارم فنا گردند.


در مفهوم این لغت بسیار کنکاش شده است. گویا تنها پس از مرگ قابل دست یافتن است، زیرا هیچ معنی ثابت و مشخصی از آن در دست نیست. گشتم، نبود. نگرد، نیست!!!